...

Disclaimer

Disclaimer voor Weggeefdeals.nl

Hoewel we voortdurende zorg en aandacht besteden aan de inhoud van de Weggeefdeals.nl website, kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

De informatie op de Weggeefdeals.nl website wordt regelmatig bijgewerkt, en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Het is niet toegestaan voor bezoekers van onze website om auteursrechtelijk beschermde werken of andere opgeslagen informatie op de website openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weggeefdeals.nl.

We kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor je de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin ze zich feitelijk bevinden, zonder enige garantie of waarborg met betrekking tot hun deugdelijkheid of geschiktheid voor een specifiek doel.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Weggeefdeals.nl website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie die is verkregen via de Weggeefdeals.nl website.

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.